MayCoach prosjekt CRO Mbale 

Link: MayCoach CRO Mbale

2019 - MayCoach femte workshop CRO

MayCoach trening 2019 CRO lærerstab (20 personer). Lærere var May Ruud Tennebø og Christopher Haslerud. Her tok vi utgangspunkt i de utfordringene læreren stod ovenfor januar 2019. Vi fikk en liste over 20 utfordringer og gjennomgikk alle igjennom coaching av en til en i samlet rom.

Vi fikk også høre suksesshistoriene om hvordan de fra sist samling januar 2018 har utviklet seg som team og som enkeltpersoner.

Vi jobbet også med følgende tema, ledertrening/coaching, med fokus på bla.:

  • ”Face your fear” og ”Face your future”
  • DØDEN – hvordan finne styrke i det håpløse
  • Hva er den største synd? Forstå sin verdi og våge å møte sin sårbarhet
  • Det perfekte, finnes det? Hvorfor strebe etter noe som ikke finnes?
  • Livskraften, hvor kommer den fra?
  • Verdiavklaring

 

Igjennom egne historier, metaforer og coaching av alle læreren, hadde vi to dager fylt med vekst og undring.

 

MayCoach trening 2019 CRO elever (46 elever) . Her tok vi utgangspunkt i å utfordre logisk tenking, læring med lego, puzzlespill, memo, teater, lek og maling, samt fremføring av prosjekt. 

 

De fleste elevene fikk en til en coaching, med fokus på møte med egen sårbarhet. Kunsten å gi slipp på hat, bitterhet, sorg, skam og skyld, samt utfordre de mange elevene å gi slipp på ”stress”. Igjennom ulike øvelser der jeg utfordret det semantiske rom, gikk mange elever inn i smerten, gjennom den og gav slipp på det vonde.

 

CRO lærerstab fikk utfordringene å ta læringen videre og utvikler egne MayCoach grupper for mentaltrening for de neste to årene. CRO læreren har fått i oppgave å lage et prosjekt som kan utvikle MayCoach videre, slik at vi ser at de tar ansvar for mental trening.

 

MayCoach Norge vil kunne bidra med støtte til prosjektet for gjennomføring og oppfølging. Vi avventer nå å se prosjektene og gjennomgå planene.

 

2018 - MayCoach fjerde workshop CRO

Denne workshopen ble litt annerledes enn de andre. Jeg bestemte meg for å reise alene første uken da Maria ikke kunne være med denne gang. Jeg reise først til en ny by (Kabale) og følge opp MayCoach training sammen med Evas Tushabe som i januar 2017 fikk støtte til å starte opp med en gruppe fattige ungdommer i Kabale distritet.

Etter ferdig oppdrag i Kabale satte jeg kursen mot Mbale, og jeg plukket opp Christopher i hovedstaden. Han skulle i år som i fjord være med å bidra med sin kunnskap i Mbale med ungdommer og lærere fra CRO. I løpet av de 6 dagene jobbet vi med ca 40 elever og ca 15 lærere.

Undervisningen tok utgangspunkt i der elever og lærere var for et år siden og de utfordringene de hadde da og hvordan de hadde løst disse. Så jobbet vi videre ut fra her og nå, og så på neste steg videre.

Vi jobbet også med fokus på her og nå og å nyte prosessen og ikke ha for mye fokus på målet. Christopher viste de hvor lite ekstra trening (i ulike settinger i livet) som skal til for å få få ekstra tilbake. Han viste eksempler fra eget liv, og lærte de kunsten å gi litt ekstra og får masse tilbake.

Elever og lærere hadde en til en coaching og vi hadde team oppgaver der elevene selv løste vanskelige situasjoner i livet. Det ble gruppe oppgaver der alle måtte trene på et  jobb intervju til sin drømmejobb, og få feedback fra oss på fremføring.

 

 

2017 - MayCoach tredje workshop CRO

En lærer på CRO sa til meg når jeg var på besøk i 2015, "May, du må ikke gi oss opp". Med disse ordene i tankene satte jeg i gang med å planlegge en tredje workshop sammen med Maria Maria Borh og Christopher Haslerud.

I januar 2017 satte vi kursen mot Mbale Uganda igjen, for å gjennomføre den tredje MayCoach workshopen turnen i 2 byer.

Vi hadde fokus på team og en til en coaching for å hjelpe elevene. Utrolig spennende og krevende prosess, der mye hat, bitterhet, sorg, skam og skyld ble forløst.

Vi tror det handler om å tenke nytt, bryte onde sirkler av vold og rus som ofte går i arv fra generasjon til generasjon. Ved å bryte disse mønstrene og utvikle fokus og indre trygghet, ser vi at det skapes et bedre læringsklima og elevene mestrer skolehverdagen bedre. Mange av ungdommene har mye hat og lite håp om en bedre fremtid. Igjennom programmet jobbet vi tett på elevene ved å skape tillit. Vi ser at endring skjer igjennom bevisstgjøring. Når ungdommene selv forstår at de kan endre sin hverdag, ved å trene på de verktøy de får, klarer de å mestre, tar mer aktivt deltakelse i sitt eget liv og de våger seg ut av komfortsonen. MayCoach trening skaper håp om at de en gang kan bli en ressurs for seg selv, andre og samfunnet. Vi trente på kommunikasjon, holdninger og verdier, slik at de kan samhandle bedre og skape god team dynamikk der de heier hverandre frem.

I tillegg til meg selv, deltok Maria (coach) og Christopher (27), som er utdannet siviløkonom. Jeg ønsket å ha med Christopher for å sette fokus på hva som kreves for å skape sin egen hverdag, forsørge seg selv og sin familie med å etablere sine egne forretninger. Christopher var veldig motivert ved tanken å kombinere det han hadde lært på universitet for å gi støtte for å skape resultater hos ungdommene, med tanke på at de selv kan skape en bærekraftig business og samfunn.

Christopher er 27 år og utdannet siviløkonom. Jeg ønsket å ha med Christopher for å sette fokus på hva som kreves for å skape sin egen hverdag, forsørge seg selv og sin familie med å etablere sine egne forretninger. Christopher var veldig motivert ved tanken å kombinere det han hadde lært på universitet for å gi støtte for å skape resultater hos ungdommene, med tanke på at de selv kan skape en bærekraftig business og samfunn.

 

Christopher jobbet med å fremme kunnskap, ferdigheter og holdninger som en avgjørende faktur for å lykkes som gründere. Han hadde øvelser der elevene måtte forholde seg til kunsten å etablere en overbevisende forretningsideer ved å diskutere hva elevene selv var opptatt av, og videre hvordan de kan generere levedyktige bedrifter rundt disse ideene. Deres eget engasjement ved å forstå hvorfor de ønsker dette vil igjen hjelpe ungdommen å utvikle viktige ferdigheter, som kritisk tenking, problemløsning, ideskaping og evaluering. Han arbeidet også med viktigheten av selvtillit som en avgjørende faktor for å få sine ideer ut i den virkelige verden og utfordret elevene igjennom å belyse egen holdninger og evnen til å stå frem og presentere, samt skape tillit til hverandre og å kunne stole på hverandre. Han oppmuntret også igjennom å se på de lovende utsikter for den afrikanske økonomien og muligheter for fremtidige business ideer som kan være bærekraftige for samfunnet. Tanken er at ungdommene skal kunne klare seg selv, føle egen verdi og være stolt av det de kan skape.

Maria hadde fokus på å fremme likestilling og utfordret elevene med tanke på rettigheter mellom gutter og jenter. Elevene måtte spille rollespill der de byttet om på kjønn og det ble mange tanker når gutta skulle være jenter og jenter skulle være gutter. Rollebytte gjorde at de fikk kjenne på hvordan det var å stå i andres sko uten at det var deres egen. Dette skapte dialog rundt Empati og de holdninger og verdier som driver oss og som vi arver fra generasjon til generasjon.

 

I løpet av de 6 dagene jobbet vi med 55 elever. Den siste dagen avsluttet vi litt tidligere og leide en buss som tok med oss og 13 elever opp i fjellene. Der jobbet vi med pust og stemme, bla. «SKRIKET» utført i fossen med stor jubel.

Jeg gjennomførte en til en coaching der teamet hjalp til med endringsprosessen. Utrolig spennende og krevende prosess, der mye hat, bitterhet, sorg, skam og skyld ble forløst igjennom tårer, pust og å fjerne de utallige sterke bildene som ungdommene har med seg fra en tøff barndom og ungdom.

 

 

2016 - MayCoach andre workshop CRO

I 2015 var jeg store deler av året i USA, og fikk derfor ikke gjennomført workshop. Men i januar 2016 var jeg klar igjen.  Jeg ønsket å ha med meg en partner, og det var derfor utrolig gøy når min studie og coach venninne Maria Borh fra Gjevnaker sa ja til å være med.

En viktig suksess faktor er å få teamet til å fungere optimalt. Vi jobbet mye med å skape tillit mellom deltakeren slik at de våget og åpne seg og våge å være sårbare. Det var sterkt å se hvordan de heiet på hverandre og utfordret «sladre kulturen». 

Vi hadde også denne gang satt opp en ukes workshop der vi hadde fire dager til elever og en dag til læere. Totalt fikk 35 elever og 15 lærere trening en til en og workshop. De fleste av elevene hadde vært med meg på MayCoach trening i 2014 og hadde noe kunnskap hva mental trening handlet om.

I  coachingen;  «en til en» og teamcoaching, ble både elever og lærere utfordret ut av sin komfortsonen og utfordret til å gi slipp på gammelt tankegods slik at de kunne gripe nye og mer hensiktsmessige overbevisninger om seg selv og fremtiden.

 

2014 - MayCoach første workshop CRO

Kort tid etter jeg kom hjem fra Uganda i 2013 begynte jeg å planlegge min første workshop. Januar  2014 var jeg klar med koffertene fylt med bøker og materiell.  MayCoach aller første workshop i Mbale skulle bli en realitet.

Jeg var spent og jeg var fylt med glede når jeg startet opp en ukes workshop i CROs skolelokaler. Litt sjarm var det også når hønene trippet rundt og hanen galte utenfor, mens jeg underviste. 

Jeg brukte de samme verktøyene som jeg selv hadde brukt for å komme ut av tunge tanker og inn i livet. Hadde disser verktøyene hjulpet for meg, hadde jeg tro på at gateungdommene ville kunne bruke dette også. Jeg så noen sammenhenger i det å ha vokst opp med en syk mor som ikke var tilstede, og det å ha vokst opp som gatebarn. Det var noe viktige mors bånd og morskjærlighet som i begge tilfeller hadde blitt satt på alt for stor prøve for et lite barn, og som hadde skapt en dyp sårbarhet som ble hinder i et ungt menneske som ønsket å skape og finne mening.  

Ca 20 elever møtte meg og det manglet ikke på iver etter å lære. I fem dager satt de trollbundet og lærte igjennom metaforer, øvelser, bilder. Mange av elevene våget seg lang utenfor sin komfortsone.

Med enkle midler som tau på gulvet arbeidet vi med fortid, nåtid og fremtid. Mange bar på mye tunge minner og bilder fra fortiden som stoppet de fra å drømme og se muligheter. Med teknikker for å bryte språkmønster og å utfordre de til å anerkjenne fortiden og legge den bak seg, fikk mange transformasjon og en varig endring. 

Mitt læringsmateriell er bygget opp med tanke på at disse elevene selv sliter med læring igjennom ord og tekst. Å lære kun igjennom tekster  hadde vært en stor utfordring for meg. Læring igjennom bilder derimot, åpnet en ny verden.

Læringsmetoden jeg bruker er bland annet å bruke historier fra eget liv, metaforer, bilder for å beskrive følelser og handling og bruk av visuelle øvelser. Jeg bruker kroppsspråk og stemme til å hjelpe de til å forstå, og jeg utfordrer de til å kjenne på sårbarheten for å skape det gode rommet for endring. Grunnleggende for vekst er nettopp å skape tillit i gruppa og det bruker vi mye tid på.

Jeg ser det nytter, jeg vet at ungdommen er psykisk sterke, og jeg har fokus på det som er positivt, det som er bra og alt det som er friske og som skaper håp.

MayCoach heier de frem, små steg – trene – trene – trene!

Selv om de fleste elevene bærer på mye smerte fra en «lost childhood», er det viktig å gi de håp om at de selv kan skape sin fremtid. De selv igjennom handling kan begynne på veien ut av slummen og inn i mulighetens verden. Det er aldri for sent og skape seg en kreativ og god barndom lærte jeg av min lærer en gang. Men aller først må vi lære oss verktøy slik at det lille «barnet» vi alle bærer i oss, finner sin trygge havn der læring og vekst får grobunn.

En dags trening med lærerne ble et fantastisk møte med et team med stor kjærlighet for sine elever.  De lærte at de selv ikke måtte være «taket» og for å hjelpe elevene måtte de først hjelpe seg selv. Tiden med lærerene ble brukt til coaching av alle å gi de en «boost» til selvledelse. Vi satte også opp liste med deres utfordringer, deres forslag til å løse disse og aksjonsliste over hva de kunne gjøre i tiden fremover.

Jeg reiste hjem med et smil og masse energi, klar til å starte opp planleggingen av ny workshop i januar 2017

 

 

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-content/plugins/maxbuttons/assets/libraries/simplehtmldom/simple_html_dom.php on line 1389 Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-content/plugins/maxbuttons/assets/libraries/simplehtmldom/simple_html_dom.php on line 694 Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-content/plugins/maxbuttons/assets/libraries/simplehtmldom/simple_html_dom.php on line 701 Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-content/plugins/maxbuttons/assets/libraries/simplehtmldom/simple_html_dom.php on line 694 Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-content/plugins/maxbuttons/assets/libraries/simplehtmldom/simple_html_dom.php on line 701 Fatal error: Uncaught Error: Attempt to assign property "href" on array in /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-content/plugins/maxbuttons/blocks/basic.php:170 Stack trace: #0 /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-includes/class-wp-hook.php(310): basicBlock->parse_button(Object(simple_html_dom), 'normal') #1 /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-includes/plugin.php(205): WP_Hook->apply_filters(Object(simple_html_dom), Array) #2 /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-content/plugins/maxbuttons/classes/button.php(413): apply_filters('mb-parse-button', Object(simple_html_dom), 'normal', '17') #3 /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-content/plugins/maxbuttons/classes/button.php(487): maxButton->parse_button('normal') #4 /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-content/plugins/maxbuttons/classes/button.php(894): maxButton->display(Array) #5 /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-content/plugins/maxbuttons/classes/maxbuttons-class.php(511): maxButton->shortcode(Array) #6 /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-includes/shortcodes.php(393): maxButtonsPlugin->shortcode(Array, '', 'maxbutton') #7 [internal function]: do_shortcode_tag(Array) #8 /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-includes/shortcodes.php(265): preg_replace_callback('/\\[(\\[?)(maxbut...', 'do_shortcode_ta...', '
do_shortcode('
apply_filters('
widget(Array, Array) #14 /customers/3/9/d/maycoach.no/httpd.www/wp-content/plugins/siteorigin-panels/siteorigin-panels.php(1129): siteorigin_panels_the_widget(Array, Array, 0, 0, 5, false, true, 429, '